Clone
 

ivan maidanski <ivmai@mail.ru> in mports

boehm-gc: bump to 8.0.6

    • -60
    • +0
    /devel/boehm-gc/files/patch-doc_gc.man
update libatomic_ops to 7.6.12

boehm-gc: bump to 7.4.20

update libatomic_ops to 7.4.16